Jeżeli podzielimy całkowite koszty zmienne przez wielkość produkcji to uzyskamy jednostkowy koszt zmienny. Koszty stałe to z kolei takie koszty, które nie zależą od wielkości produkcji (np. czynsz Wiadomości dla inwestorów najmu lokalu, wynagrodzenie administracji i zarządu itp.). Próg rentowności można rozszerzyć o koszty finansowe, ponieważ większość przedsiębiorstw finansuje swoją działalność kapitałami obcymi.

próg rentowności ilościowy i wartościowy

Zad.1 Firma ponosi koszty wynajmu budynku w wysokości 40.000zł, amortyzacji komputerów 35.000zł, amortyzacji samochodu 5.000zł, wynagrodzenia administracji i zarządu 60.000zł. Cena sprzedaży produktu wynosi 150zł, a wytworzenie jednego produktu kosztuje 50zł. Prawdopodobieństwa osiągnięcia wyniku finansowego mniejszego bądź równego względem ustalonego poziomu Z0, jako wartość dystrybuanty rozkładu normalnego w punkcie T0. Analiza ta dostarcza informacji, co do realności osiągnięcia obliczonego progu rentowności. Wartość ta wskazuje ile odchyleń standardowych wyniku finansowego stanowi różnica między założonym poziomem zysku ZO a jego wartością średnią mZ.

Próg Rentowności

Zatem przedsiębiorstwo będzie rentowne, gdy przychody pokryją nie tylko koszty stałe i zmienne, ale również finansowe. O ile w przypadku produkcji jednorodnej próg rentowności był punktem, to w przypadku produkcji wieloasortymentowej jest on zbiorem punktów. Zrównoważenie wartości sprzedaży i kosztów można bowiem osiągnąć przy różnych kombinacjach struktury asortymentowej.

Próg rentowności można obliczyć jako relację kosztów stałych przedsiębiorstwa do stopy marży pokrycia. Analiza progu rentowności w ujęciu prospektywnym wiąże się z niepewnością, co do przyjętych w obliczeniach wartości. Próg rentowności (BEP – break even point) – to punkt graniczny, w którym badane przedsięwzięcie nie przynosi zysków ani nie powoduje strat. W punkcie tym następuje zrównanie przychodów z całkowitymi kosztami poniesionymi przez przedsiębiorstwo.

Szacowanie Wartości Bep

Firma MEGAEDUKACJA oferuje korepetycje z finansów przedsiębiorstw, na których poznaje się tajniki matematyki finansowej i rachunkowej. Prawdopodobieństwo osiągnięcia wyniku finansowego większego niż założony poziom Z0, jako dopełnienie poprzedniego wzoru do jedności. indeksy forex BEP wartościowy oblicza się natomiast mnożąc BEP ilościowy przez jednostkową cenę sprzedaży. W związku z założeniem rozkładu normalnego wynik finansowy sprzedaży będzie miał postać. Próg rentowności jest przydatny w bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Punkt wyrównania; punkt w którym przychody ze sprzedanej produkcji są równe kosztom całkowitym (pełnym). Poniżej tego punktu przedsiębiorstwo ponosi stratę, zaś powyżej tego punktu produkcja zaczyna się opłacać, Platforma handlowa gdyż przedsiębiorstwo osiąga zysk. Próg rentowności może być określony ilościowo lub wartościowo, przy czym do jego wyznaczenia można zastosować odpowiednie równanie matematyczne, bądź metodę graficzną.

Analiza Prospektywna Progu Rentowności

Kalkulator służy do wyznaczenia punktu, powyżej którego firma może oczekiwać zysków. Próg rentowności oznacza takie rozmiary sprzedaży, że przychód pokrywa w całości koszty zarówno stałe jak i zmienne. Próg rentowności wyznacza zatem taką wielkość sprzedaży, która daje zysk zerowy. Jeżeli firma sprzeda więcej niż wskazuje na to próg rentowności, to będzie miała zyski. Przyjmuje się pewne założenia upraszczające, co do poziomu ceny i kosztów w okresie obliczania. Koszty zmienne to takie, które zmieniają się wraz ze zmianą produkcji.

próg rentowności ilościowy i wartościowy